06. Image

Spara din sketch, och från menyn navigera till din sketchmapp. Där ska du skapa en ny mapp som heter data. In i den mappen kan du sätta din bild som ska importeras i koden. Det ska du göra varje gång du har en bild som du vill importera i din processing sketch.


Processing code

PImage thermometer;   // deklarera en variabel av typen PImage

void setup(){
  
  size(125,467);     // fönstrets storlek (samma som bildens)
  thermometer = loadImage("thermometer.png"); // ge variabeln ett "värde", i detta fall en fil

}

void draw(){
  
  image(thermometer, 0, 0);  // rita bilden i koordinaten (0,0)
  noStroke();         // ingen kantlinje
  fill(255,0,0);       // fyll med rött
  ellipse(73,427, 62, 62);  // rita cirkel
  rectMode(CORNERS);     // sättet att rita rektanglar (två hörnpunkter)
  rect(58, mouseY, 87, 399); // hörnpunkternas koordinater
  
}

 

månen och stjärnhimmeln

PImage minBild;    // deklarera variabeln minBild av typen PImage
PImage minBakgrund;  // deklarera variabeln minBakgrund av typen PImage
float rotera;     // deklarera variabeln rotera av typen float (decimaltal)


void setup()
{
  size(displayWidth, displayHeight);     // fönsterstorleken
  minBild = loadImage("moon.png");      // ge variabeln ett "värde", i detta fall en fil
  minBakgrund = loadImage("starsky.jpg");   // ge variabeln ett "värde", i detta fall en fil
}

void draw()
{
  image(minBakgrund, 0, 0);              // importera bakgrundsbilden
  
  pushMatrix();
  rotera = rotera + 0.002;                             // variabeln rotera ökar i värde för varje loop
  translate(600, 400);                 // flyttar koordinatsystemet till rotationspunkten "pivot point"
  rotate(rotera);                   // roterar koorinatsystemet
  image(minBild, -minBild.width/2, -minBild.height/2); // flyttar bildens mittpunkt till rotationspunkten
  popMatrix();
  
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s