programmering

Några vanliga Arduino kommandon

if – sats

Om villkoret inom parentesen är sant utförs blocket en gång.
Om villkoret inom parentesen är falskt utförs inte blocket alls.

  if(button == HIGH)
    {
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
    }

if – satsen kontrollerar om tryckknappen är intryckt. I så fall utförs blocket dvs lysdioden tänds. Om knappen inte är intryckt dvs …

(button == LOW)

… utförs inte blocket.


if/else – sats

Om villkoret inom parentesen är sant utförs if – blocket en gång.
Om villkoret inom parentesen är falskt utförs else – blocket en gång

if(button == HIGH)
    {
     digitalWrite(greenLED, HIGH);
    }
else
    {
     digitalWrite(redLED, HIGH);
    }

Om knappen är intryckt tänds den gröna lysdioden. Annars tänds den röda lysdioden.


while – loopen

Så länge som villkoret inom parentesen är sant utförs blocket om och om igen.
Först då villkoret inom parentesen blir falskt kommer man ur while – loopen.

while(button == HIGH)
  {
    digitalWrite(yellowLED, HIGH);
  }

 Så länge som knappen är intryckt, tänd den gula lysdioden.


 for – loopen

Blocket upprepas enligt villkoren inom parentesen. Heltalsvariablen i deklareras och tilldelas värdet 0. Så länge som villkoret i<=10 är sant kommer loopen köras om och om igen. Variabeln i ökar med 1 för varje loop.

for(int i = 0; i <= 9; i+=1) 
  {                             
    Serial.print(i);          
  }

I detta exempel skrivs 0123456789 i serial monitorn och först då kommer man ur loopen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s