14. Flex sensor servo

Mål: Att kunna styra positionen på en servo genom att böja en flex sensor.

Teori: Flex sensorn har två ben och motståndet mellan benen är t.ex. 22,5kohmΩ. Motståndet ändras då man böjer sensorn. Denna förändring i motstånd kan man läsa med hjälp av en spänningsdelare. Motsvarande koppling har du gjort tidigare med bl.a. en thermistor, ldr, och potentiometer.

Koppling: Enligt bilden. Observera att motsåndet är 22kΩ nästan samma som flex sensorn. Böj flex sensorn endast på det angivna området och aldrig för mycket.


 Fritzing kopplingsschema

14 Flex sensor servo


Arduino koden

// inkludera servo biblioteket 
#include <Servo.h>  
// skapa och namnge ett servo objekt
Servo minServo;

void setup() 
{
  // starta serial kommunikationen
  Serial.begin(9600);
  // koppla din servo på pin9 till servo objektet 
  minServo.attach(9);   
}

void loop() 
{
  // läs analogpin A0 och spara värdet i variabeln flexValue
  int flexValue = analogRead(A0);
  // skriv ut värdet i serial monitorn
  Serial.println(flexValue);
  // skala om sensorns värden till intervallet 0-180 grader
  int mappedValue = map(flexValue, 320, 520, 0, 180);
  // vrid servon
  minServo.write(mappedValue);
  // vänta 2ms för att inte överbelasta processorn 
  delay(2);  
}


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s