Ida och Ellas Hand

maker bild 3

Mål: plast hanske ska röra sig som egen hand.

Tillbehör: servo,arduino,kablar,flexsensorer,kopplingsplatta

// inkludera servo biblioteket 
#include <Servo.h>  
// skapa och namnge ett servo objekt
Servo minServo1;
Servo minServo2;

void setup() 
{
  // starta serial kommunikationen
  Serial.begin(9600);
  // koppla din servo på pin9 till servo objektet 
  minServo1.attach(9);   
  minServo2.attach(8);
}

void loop() 
{
  // läs analogpin A0 och spara värdet i variabeln flexValue
  int flexValue1 = analogRead(A0);
   int flexValue2 = analogRead(A1);
  // skriv ut värdet i serial monitorn
  Serial.print(flexValue1);
  Serial.print("          ");
  Serial.println(flexValue2);
  // skala om sensorns värden till intervallet 0-180 grader
  int mappedValue1 = map(flexValue1, 160, 340, 0, 180);
  int mappedValue2 = map(flexValue2, 220, 312, 0, 180);
  // vrid servon
  minServo1.write(mappedValue1);
   minServo2.write(mappedValue2);
  // vänta 2ms för att inte överbelasta processorn 
  delay(2);  
} 

 

sghlstjhl

hlsdtl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s