#include <Servo.h>
#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 11;        
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
Servo myservo;


void setup()
  {
  irrecv.enableIRIn();     
  Serial.begin(9600); 
  myservo.attach(10);      
  }

void loop()
  {
  if(irrecv.decode(&results)){                
    
    if(results.value == 0x77E150F1) // om koden är uppkanppin
      {       
       myservo.write(0);
      }

     else if(results.value == 0x77E130F1) //om koden är ner
      { 
      myservo.write(180);
       }
    irrecv.resume();  // läs nästa värde                   
    }
  delay(5);
 
  }

Knapp Tryckarin

om man ha någon knapp man vill trycka på så kan du placera denhär där och använda telfonen om du inte orkar gå dit flera gånger.IMG_20171120_131350

#define CUSTOM_SETTINGS
#define INCLUDE_ACCELEROMETER_SENSOR_SHIELD

#include <OneSheeld.h>
#include <Servo.h>

Servo myservo;
xf<
void setup() 
{
  OneSheeld.begin();
  myservo.attach(10); 
}

void loop() 
{
  int value = AccelerometerSensor.getX();
  int x = map(value, -10, 10, 0, 180);
  myservo.write(x);  
}