Robot huvud

Circuit Diagram

Jag hann bara med att laga klart huvudet och var på väg att börja med resten.

#include <Servo.h> // inkludera servo biblioteket
 
Servo myservo;  // skapa servo object  
                // upp till 12 servo objekt kan skapas pa de flesta kort
 
int pos = 0;    // servons position sparas i variabeln pos
 
void setup() 
  { 
    myservo.attach(13);  // kopplar servo objektet till pin13 
  } 
 
void loop() 
{
  int randompos=random(0,180);
   for(pos = 0; pos <= randompos; pos += 5) // starta fr 0 och hoppa med 20 grader tills 180 grader 
    {                                  
      myservo.write(pos);              // skriv till servon de olika positionerna  
      delay(55);                       // pausa 1s 
    } 
   for(pos = randompos; pos>=10; pos-=5)     // samma tillbaka
    {                                
      myservo.write(pos);              
      delay(40);                       
    } 
} 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s